Anti-Joke

What do you get when you cross a joke with a rhetorical question?